Využití ICT ve vzdělávání

 

Název projektu:                                              Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku

Název operačního programu:                   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu:                                                              02

Název výzvy:                                                    Výzva č.02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Číslo výzvy:                                                       02­_18_063

Název projektu:                                              Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku

Registrační číslo projektu:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009287                        

Doba realizace projektu:                             1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje :                         1 544 888,- Kč

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy. Mateřská škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti z mateřské školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Nové metody ve výuce v ZŠ – ICT

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen "pedagog-expert") s dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník"). Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga.

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů

Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK - 32 hodin/32 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

 

Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů (a pedagogických pracovníků základních škol a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků.

 

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družina školních klubů a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.