Školní klub - školní rok 2023 - 24

Kde nás najdete?

Klub se nachází v prvním patře hlavní budovy školy a pro svoji činnost využívá i prostory sousedních učeben vybavených interaktivní tabulí. Po vzájemné dohodě členů klubu je možné využít i jiných prostor školy, jako je počítačová učebna, tělocvična, venkovní sportovní areál.

Členství

Členové klubu jsou převážně žáci druhého stupně, kteří zde mají možnost smysluplně využívat volný čas po skončení školního vyučování. K dispozici zde mají počítače s možností přístupu na internet, interaktivní tabuli, didaktické hry, či jiné zájmové aktivity. Členství v klubu je zpoplatněno a činí 100kč na měsíc. Součástí klubu jsou i zájmové kroužky. Přihlášení je možné pomocí zápisního lístku, podepsaného zákonným zástupcem.

Odkaz na stažení zápisního lístku zde.


Odhlášení žáka z docházky oznámí rodiče písemně vedoucímu klubu. V případě, že žák zaplatí poplatek a ŠK klub nebude navštěvovat, bude stále vedený jako člen klubu, dokud neodevzdá písemné odhlášení.Pro letošní školní rok byla platba stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 100,- Kč za měsíc. Platit se bude u paní Binderové v kanceláři školní jídelny. První splátku za měsíce září – prosinec je 400,- Kč. Platí se předem nejpozději však do 20. září. Po neuhrazení částky bude nejprve vyrozuměn zákonný zástupce a následně lze dítě vyloučit. Druhá splátka je v měsíci lednu 300,- Kč a třetí splátka v dubnu 300,- Kč.

Provoz klubu

Školní klub je otevřen každý všední den v době od 13:05 -14:05 hodin. O akcích ŠK budou rodiče informování pomocí aktualit vystavených na webových stránkách školy.

Cíl klubu

Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační a sociální. Cílem klubu je podpora prevence patologických jevů, rozvoj dovedností a talentu. Dále také podpora samostatnosti a odpovědnosti a v neposlední řadě také rozvoj schopností spolupracovat a respektovat práci druhých. Prostory klubovny dozorují pedagogičtí pracovníci školy. Členové klubu zde mohou smysluplně využít volný čas v období po skončení školního vyučování do příjezdu autobusů například psaním úkolů, vyhledáváním informací na internetu, či hraním her.

Řád školního klubu

Pobyt žáků v prostorách školního klubu se podřizuje obecně platným zásadám školního řádu. Má však i svá specifika, které jsou přehledně uspořádány v interním řádu školního klubu. S tímto řádem jsou žáci seznámeni a tuto skutečnost stvrdí svým podpisem, kde se zavazují, že nebudou činit nic, co je v rozporu s interním a školním řádem. Interní řád klubu je volně přístupný dokument, se kterým se můžete seznámit na stránkách školy.