Školní klub - školní rok 2017 - 2018

Kde nás najdete?

Klub se nachází v prvním patře hlavní budovy školy a pro svoji činnost využívá i prostory sousedních učeben vybavených interaktivní tabulí. Po vzájemné dohodě členů klubu je možné využít i jiných prostor školy, jako je počítačová učebna, tělocvična, učebny s interaktivní tabulí, či venkovní sportovní areál.

Členství

Členové klubu jsou převážně žáci druhého stupně, kteří zde mají možnost smysluplně využívat volný čas po skončení školního vyučování. K dispozici zde mají počítače s možností přístupu na internet, interaktivní tabuli, didaktické hry, či jiné zájmové aktivity. Členství v klubu je zpoplatněno a činí 100kč na měsíc. Součástí klubu jsou i zájmové kroužky. Přihlášení je možné pomocí zápisního lístku, podepsaného zákonným zástupcem.

Odkaz na stažení zápisního lístku zde.


Odhlášení žáka z docházky oznámí rodiče písemně vedoucímu klubu. V případě, že žák zaplatí poplatek a ŠK klub nebude navštěvovat, bude stále vedený jako člen klubu, dokud neodevzdá písemné odhlášení.Pro letošní školní rok, byla platba stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 100,- Kč za měsíc. Platit se bude u paní Binderové v kanceláři školní jídelny. První splátku za měsíce září – prosinec je 400,- Kč. Platí se předem nejpozději však do 20. září. Po neuhrazení částky bude nejprve vyrozuměn zákonný zástupce a následně lze dítě vyloučit. Druhá splátka je v měsíci lednu 300,- Kč a třetí splátka v dubnu 300,- Kč. 

Seznam kroužků ŠK:

  • Keramika a aranžování
  • Vybíjená
  • Informatika
  • Dopravní kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Zumba
  • Florbal
  • Angličtina - konverzace
  • Matematický kroužek

Provoz klubu

Školní klub je otevřen každý všední den v době od 12:05 -14:05 hodin. V době prázdnin jsou prostory klubu uzavřeny. Příležitostné otevření klubu schvaluje ředitelka školy. O akcích ŠK budou rodiče informování pomocí aktualit vystavených na webových stránkách školy.

Cíl klubu

Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační a sociální. Cílem klubu je podpora prevence patologických jevů, rozvoj dovedností a talentu. Dále také podpora samostatnosti a odpovědnosti a v neposlední řadě také rozvoj schopností spolupracovat a respektovat práci druhých. Prostory klubovny dozorují pedagogičtí pracovníci školy a z tohoto důvodu očekáváme zvýšení bezpečnosti žáků. Členové klubu zde mohou smysluplně využít volný čas v období po skončení školního vyučování do příjezdu autobusů například psaním úkolů, vyhledáváním informací na internetu, či hraním her.

Řád školního klubu

Pobyt žáků v prostorách školního klubu se podřizuje obecně platným zásadám školního řádu. Má však i svá specifika, které jsou přehledně uspořádány v interním řádu školního klubu. S tímto řádem jsou žáci seznámeni a tuto skutečnost stvrdí svým podpisem, kde se zavazují, že nebudou činit nic, co je v rozporu s interním a školním řádem. Interní řád klubu je volně přístupný dokument, se kterým se můžete seznámit na stránkách školy.