O škole

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
Adresa základní školy a mateřské školy – oddělení Berušky Kravsko 169, 671 51
Adresa mateřské školy – oddělení Motýlci Kravsko 200, 671 51
Zřizovatel školy Obec Kravsko (Kravsko 12, 671 51, tel.: 515 255 131)
IČO 70999708
IZO 102855412
RED - IZO 600127486
E-mail zskravsko@zskravsko.cz
Bankovní účet 107-9865170237/0100
Datová schránka x6tmepp

Název školního vzdělávacího programu:

MŠ: ŠVP pro předškolní vzdělávání „Dětství je krásná pohádka“
ZŠ: Moje škola – ŠVP pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace je právní subjekt, který byl zřízen k 1.1.2003 Obcí Kravsko. Sdružuje několik součástí:

 • dvoutřídní mateřskou školu (s celodenním provozem)
 • základní školu s 11 třídami
 • školní družinu
 • školní jídelnu s výdejnou
 • školní klub

Školu navštěvují žáci z 10 obcí širokého regionu, provoz školy je přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů:

 • Kravsko
 • Plenkovice
 • Žerůtky
 • Olbramkostel
 • Vranovská Ves
 • Hluboké Mašůvky
 • Pavlice
 • Kasárna
 • Mramotice
 • Znojmo

 

Mateřská škola - mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Oddělení Motýlci se nachází v nově zateplené budově s č.p. 200, ve spodní části budovy je provozována pošta, je zde plánováno vybudování třetího oddělení pro nejmenší děti. Druhé oddělení – Berušky je součástí budovy ZŠ.

Společně jsou oběma odděleními využívány prostory rozlehlé zahrady, která se nachází mezi budovami mateřské školy a ZŠ. K pohybovým aktivitám jsou využívány prostory tělocvičny a sportoviště, které je také v těsné blízkosti MŠ. V okolí školy je zámecký park a rozlehlý les.

Základní škola - ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 233 žáků v 11 třídách. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku.

Školu tvoří soubor pěti moderně zateplených pavilonů spojených chodbami. V jednom pavilonu je prostorná tělocvična s nově vybudovaným sociálním zařízením pro žáky i učitele. Ve dvou předních pavilonech je umístěna školní kuchyně a jídelna, dvě třídy školní družiny, školní klub, učebna informatiky, učebny se smart tabulí a keramická dílna s pecí, hrnčířským kruhem a vybavením pro praktické činnosti.

Ve třech třídách jsou zřízeny multimediální učebny vybavené interaktivní dotykovou tabulí Smart s prostorovým ozvučením a hlasovacím zařízením pro žáky. Ve všech učebnách je nainstalován dataprojektor a jsou učebny jsou propojeny do školní počítačové sítě řízené vyhrazeným serverem s připojením na internet. Každý učitel má k dispozici vlastní notebook pro zpracovávání digitálních učebních materiálů a e-learningovou komunikaci se žáky v prostředí MS Teams a pro využívání elektronické žákovské knížky a třídní knihy.

Mezi budovami je ozvučený dvorek, na kterém žáci tráví za pěkného počasí velké přestávky. Dvorek těsně sousedí s dětským hřištěm mateřské školy.

Za školou je vybudováno víceúčelové sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký, odhodištěm pro vrhačské disciplíny a místem pro skok vysoký. Vedle sportoviště je dětské hřiště s herními prvky využívané převážně školní družinou a mateřskou školou.

Na školním pozemku je přírodní učebna s výukovými prvky pro environmentální výchovu a výběhem pro kozy.

Pedagogický sbor je stabilní, předepsanou kvalifikaci pro výkon zaměstnání pedagogů mají všichni učitelé i asistenti pedagogů. Ve škole pracuje kvalifikovaný metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO a speciální pedagog. Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště.

 

Priority školy:

Zvyšování informační gramotnosti žáků

Učebna informatiky má nejmodernější vybavení, výuka je řízena videokonferencí (Vision). Na škole byl stanoven koordinátor ICT, který absolvoval specializační studium.

K plnění úkolů v této oblasti jsme využili projektů spolufinancovaných z ESF v rámci globálních grantů OP VK v JMK v prioritní ose 1, v oblasti podpory 1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělání. V projektu s názvem Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování škola získala finanční podporu na pořízení notebooků pro všechny učitele, kteří byli proškoleni k tvorbě vlastních digitálních materiálů. Vznikla tak vlastní školní databáze DUM. Díky zmíněné dotaci byly nainstalovány počítače s připojením na internet do všech tříd, žáci tak mají možnost pracovat na PC během pobytu ve škole. V rámci realizace projektu byl vytvořen speciální software EduBase pro tvorbu jednoduchého e-learningu, prostřednictvím kterého učitelé žákům přibližovali výuku, zadávali domácí úkoly, procvičovací úkoly, úkoly pro aktivní a zvídavé žáky, vkládali zápisy z tabule. Aktivita byla obrovským pomocníkem také pro rodiče žáků se specifickými poruchami učení, žáků často nemocných, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V loňském roce EduBase díky distanční výuce a přizpůsobení se moderním a také náročnšjším požadavkům na domácí výuku nahradila komunikace v prostředí MS Teams. Od letošního školního roku využíváme elektronickou  žákovskou knížku a třídní knihu.

Že je výuka ICT na vysoké úrovni dokazují i materiály vydané školou. V rámci dalšího projektu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl vydán sborník námětů pro práci s regionální tematikou Můj region. Práce ve sborníku jsou z rozličných oblastí, ale převažují žákovské prezentace vypracované v různých programech. Zdařilé jsou i pohlednice a pexesa vydané školou. I zde jsou využity výhradně fotografie žáků.

Škola vydává školní časopis Budíček, na kterém pracují žáci prostřednictvím redakční rady. Členové rady se připravují na školní rozhlasové vysílání, které má také dlouholetou tradici. Členové redakční rady – žáci školy – se věnují fotodokumentaci a videodokumentaci aktivit.

 Škola realizovala projekt "Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku" (více info v samostatné záložce).

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Další prioritou je environmentální výchova, s jejíž výukou má škola bohaté zkušenosti. Koordinátorkou EVVO je ředitelka školy.

Škole byl opakovaně udělen certifikát Škola pro udržitelný život.

ZŠ Kravsko je již řadu let členem sítě škol M.R.K.E.V. – škol zabývajících se ekologickou výchovou. Tradici má spolupráce školy se školskými zařízeními pro environmentální vzdělávání – Lipka, Chaloupky, Sever, Tereza, ale také účast v celostátních programech a soutěžích.

Finanční podporu pro environmentální aktivity škola získala i z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Návrat k tradicím Kravska a okolí. Díky projektu byla vydána vlastní regionální učebnice Toulky historií regionu naší školy. Podpořeny byly aktivity zaměřené na třídění odpadu, jako je projektový týden Odpady – problém nás všech. Sběrové aktivity jsou zaměřené nejen na starý papír, vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie, ale i na léčivé byliny a použitý olej. Stejně zavedenou tradicí se stal projektový den Náš region.

Z Revolvingového fondu MŽP jsme získali finanční podporu na vybudování přírodní zahrady s výukovými prvky pro environmentální výchovu, dovybavení přírodních koutků a výběh pro kozy.

Nemalý význam má i spolupráce školy s Nadací Partnerství, která nám podpořila dotací vybudování dětského hřiště a odpočinkové zóny u přírodní učebny.

V rámci programu "Škola pro udržitelný život" škola získala dotaci na projekt s názvem "Setkávání pod dubem". Bylo zbudováno odpočívadlo s mnoha přírodními prvky pod památným dubem u Kocandy.

Škola je využívána jako škola s příklady dobré praxe v oblasti EVVO, navštěvují ji pedagogičtí pracovníci z celé republiky v rámci seminářů a exkurzí.

Environmentální výchova je nabízena žákům jako jeden z volitelných předmětů.

V loňském roce žáci 9. třídy realizovali projekt "Mladí ladí D-DUR", projekt podpořený z programu ERASMUS+.

Podpora výuky cizích jazyků

Ve škole se vyučuje anglický jazyk od druhého ročníku, německý jazyk od sedmého ročníku. Využili jsme možnost financovat zkvalitnění svých vzdělávacích služeb v rámci nově vytvořené oblasti podpory 1.4 v OP VK, ve které jsme získali finanční prostředky pomocí tzv. „šablon“. V rámci projektu Nové příležitosti v ZŠ Kravsko jsme si jako jednu z klíčových aktivit vybrali individualizaci výuky cizích jazyků. Škola má vybavenou knihovničku cizojazyčné literatury. Dle finančních možností zajišťujeme pro žáky studijní pobyty v zahraničí.

Podpora sportovního vyžití žáků

Dostupnost nového multifunkčního sportoviště pro všechny žáky se již začala projevovat na výsledcích žáků v atletice i jiných sportovních odvětvích. Zvýšil se zájem žáků o sport, který je podporován školními aktivitami, olympiádami a atletickými závody.

Na sportovní aktivity je vyhrazen čas i během pobytu dětí ve školní družině. Tradicí se stalo pořádání atletických závodů nejen pro žáky školy a jejich rodiče ale i pro ostatní školy regionu.

Od školního roku 2018-2019 jsou zájmové sportovní aktivity realizovány ve spolupráci se Střediskem volného času ve Znojmě.

Škola zajišťuje výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku.

Nově jsme se připojili do projektu "Děti do bruslí", který byl díky koronavirové epidemii přesunut na leden 2022.

Zajišťování rovného přístupu ke vzdělání

Naší snahou je zajištění rovného přístupu ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického).

Ve škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a metodik prevence.

Součástí školního řádu je i prevence sociálně patologických jevů. Koordinátorka prevence rizikového chování má zkušenosti z dlouhodobé činnosti v této oblasti i ze specializačního studia, které absolvovala.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme velkou pozornost. Podporujeme integrované žáky zpracováním IVP, umožňujeme péči v dyslektických a jiných hodinách nad rámec běžné výuky. Školní speciální pedagog vede hodiny speciálně pedagogické péče. Ve škole pracují asistenti pedagoga a dle možností i školní asistent.

Vytváříme programy pro mimořádně nadané žáky na základě principů diferenciace a individualizace. Jsme si vědomi, že výuka pro mimořádně nadané žáky musí být pestrá a podnětná, musí umožnit žákům hledat a objevovat nové informace a souvislosti.