Distanční výuka - způsob komunikace, omlouvání neúčasti

20200921-182215.jpg

29. 09. 2020

Informace pro případ, kdy vláda nařídí uzavření škol nebo distanční výuku - výuku na dálku:

 

Novela č. 349/2020Sb. školského zákona s účinností ode dne 25.8.2020 stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem a stanovuje povinnost dětí a žáků se tímto způsobem vzdělávat.

 

Pro žáky vzdělávané na dálku bude prioritou zařazování českého a cizího jazyka, matematiky, přírodovědných a společensko-vědních témat. Výchovy budou řešeny formou tipů a inspirace pro volnočasové aktivity.

 

Způsob komunikace během distanční výuky

  1. Pomocí OFFICE 365 – Microsoft Teams:
  • Každá třída ( vyučovací předmět ) má vytvořenou svoji „online“ třídu neboli tým, kde jsou ve složce „soubory“ vedeny jednotlivé předměty, kam učitelé vystavují přehled o probraném učivu
  • V daných časech – rozvrh hodin pro distanční výuku – bude probíhat výuka – např.formou videokonference nebo sdílením obrazovky s výukovými materiály a komentářem
  • Učitelé budou do týmu zadávat úkoly a žáci na nich budou pracovat v jimi zvoleném čase vlastním tempem a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdají
  • Žáci i rodiče mohou chatovat s učiteli, se svými spolužáky
  • Žáci i rodiče si mohou domlouvat on-line schůzky, pokud potřebují konzultaci, radu, pomoc
  • Žáci i rodiče si mohou volat

 

2. Samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů – zadávání probíhá písemně, telefonicky nebo osobně.

 

3. Plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky žáků v jejich domácím prostředí.

 

 

Omlouvání neúčasti

Školský zákon stanovuje povinnost omlouvání žáků do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Způsob omlouvání je stejný jako při běžné výuce a je stanoven Školním řádem ( Kapitola B Práva a povinnosti zákonných zástupců, odstavec 2, bod e) )

Absence se bude posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdá úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při domluvené videokonferenci ( on-line výuce ) je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

 

Hodnocení výsledků

Hodnocení výsledků je součástí Dodatku č.2 Školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků během distanční výuky vychází:

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných z doby, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách školy v době, kdy se žák účastní distanční výuky,

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za pololetí školního roku, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,

e) podpůrně za snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,

f) podpůrně za samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,

g) podpůrně za četbu související se zadanými úkoly,

h) podpůrně za portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),

i) podpůrně za zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

 

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje v době od 10:45 – 11:15 hodin.

 

 

Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy

« zpět