9.ročník ve škole - příprava na přijímací zkoušky

received-2361138910662226.peg

04. 05. 2020

Možnost účastnit se vzdělávacích aktivit při přípravě žáků 9.ročníku na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 budou moci žáci 9. ročníku využít možnost účastnit se vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu na přijímací zkoušky přímo ve škole v době od 7:30 do 12:05 hodin.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupinu žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5.2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, na základě kterého bude probíhat docházka do školy.

Níže jsou uvedeny nejdůležitější informace pro zákonné zástupce a žáky 9. ročníku:

I. Povinnosti zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen nejpozději do čtvrtka 7. května 2020 vyjádřit zájem / nezájem o docházku dítěte do školy – a to písemně na e-mail: zskravsko@zskravsko.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, zájem / nezájem o docházku do školy).

Vytisknout, vyplnit a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení najdete ke stažení zde. (V případě, že si nemůžete formulář vytisknout, lze si ho vyzvednout po předchozí telefonické žádosti ve škole denně v době od 8.00 – 12.00 hodin.)

Daný formulář odevzdá žák první den při příchodu do školy.

Přihlásí-li zákonný zástupce dítě k docházce do školy, je povinen jeho nepřítomnost omluvit (telefonicky do kanceláře školy, e-mailem třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy a následně písemně sdělením v žákovské knížce), a to:

 • předem plánovanou nepřítomnost minimálně 1 den předem,
 • nepředvídanou nepřítomnost (např. z důvodu nemoci, apod.) nejpozději do 2 dnů od zahájení nepřítomnosti.

V případě, že se dítěti udělá ve škole nevolno, popř. bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný akutní příznak infekce dýchacích cest), bude umístěno do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

II. Povinnosti žáků

a) Cesta a příchod do školy

Žák:

 • přichází do školy se zakrytými ústy a nosem ochrannými prostředky (rouškou)
 • s sebou si přinese na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • dodržuje při cestě do školy a před školou odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • před školou se neshromažďuje, plynule vchází do budovy školy, do šatny a určené učebny
 • při vstupu do školy provede dezinfekci rukou

b) Pobyt v budově školy

První den po příchodu do školy odevzdá každý žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulářČestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Žák:

 • po budově školy se pohybuje pouze v roušce
 • po uložení věcí do šatny a přezutí se přemístí do třídy, provede mytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a jejich dezinfekci
 • usadí se do lavice (dodržuje zásadu jeden žák v lavici ve třídě, zachovává rozestup lavic minimálně 1,5 metru, lavice ani židle nepřemisťuje)
 • během vzdělávacího bloku si může se souhlasem vyučujícího sundat roušku, sejmutou roušku ukládá do sáčku
 • po každém vzdělávacím bloku si umyje a vydezinfikuje ruce
 • během přestávek se řídí pokyny zaměstnanců školy, neshromažďuje se se spolužáky v prostorách školy, dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • po použití toalety si umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci
 • neprodleně oznamuje jakoukoliv nevolnost vyučujícímu, který vyhodnotí situaci a v případě potřeby bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • po ukončení vzdělávání odchází dle pokynů vyučujícího do šatny, popř. do školní jídelny a ze školy; při přesunech po budově školy dodržuje stanovený odstup 2 metry
 • je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je po upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze vzdělávacích aktivit

c) Stravování ve školní jídelně

Žák:

 • má možnost využít stravování ve školní jídelně (oběd)
 • před vstupem do jídelny si umyje a dezinfikuje ruce
 • při vstupu do jídelny (při čekání na výdej jídla) musí dodržovat odstup 2 metry
 • dostane u výdejního okénka od personálu školní jídelny oběd včetně příboru
 • při stravování dodržuje rozestupy 2 metry jako ve třídě
 • roušku si odkládá do vlastního sáčku pouze při samotné konzumaci jídla a pití
 • po obědě odevzdá použité nádobí u sběrného okénka (dodržuje stanovené odstupy) a bezodkladně odchází ze školy

III. Povinnosti školy

Všichni zaměstnanci školy budou seznámeni se souborem hygienických a bezpečnostních pokynů a budou se jimi řídit.

Úklid před otevřením školy a v průběhu vzdělávání bude prováděn dle pokynů stanovených souborem opatření „Ochrana zdraví a provoz základních školy v období do konce školního roku 2019/2020“.

 

Mgr.Simona Jakešová, ředitelka školy

 

« zpět